Στατική Μελέτη

Το Τεχνικό Γραφείο ESTIA αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικής μελέτης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για:

  • Μεμονωμένες Κατοικίες
  • Κτίρια πολυκατοικιών
  • Κτίρια γραφείων
  • Επαγγελματικούς χώρους

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι κατ’ εξοχήν συνηθισμένες στην Ελλάδα και η στατική μελέτη τους πρέπει να γίνεται βάσει των Ελληνικών Κανονισμών:

ΚΑΝΕΠΕ :

Πλήρες Τελικό κείμενο ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Οδηγίες για τον έλεγχο Ποιότητας Υλικών

Ελληνικοί Κανονισμοί

ΕΚΩΣ 2000 Ελληνικός Κανονισμός Οπλσιμένου Σκυροδέματος (ΕΚΟΣ2000)
ΕAΚ 2000 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ2000)
ΦΕΚ 1154Β   12-8-2003 Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000, λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας
ΦΕΚ 447Β       5-3-2004 Συμπλήρωση απόφασης έγκρισης ΕΚΟΣ2000
ΦΕΚ 270Β     16-3-2010 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης ΕΑΚ2000 και Τροποποίηση απόφασης έγκρισης ΕΚΟΣ2000
ΦΕΚ 1457Β     5-6-2014 Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

 

Απόφασεις ΥΑΣ

Απόφαση ΥΑΣ,               οικ/5172/ΑΖ5β, 18-10-99 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων, για τη σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 7/9/99 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής /ενίσχυσης
Απόφαση ΥΑΣ,                  οικ330/ΑΖ5β, 16-1-01 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 5172/AZ5β/18.10.99
Απόφαση ΥΑΣ,        οικ554/Β5β, 23-1-03 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 2ας-12-2002 και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης

 Το λογισμικό του γραφείου μας για τις στατικές μελέτες είναι το STRAD-4M, πιστοποιημένο και ενημερωμένο, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς.